skip to Main Content

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN DR. WAX B.V. GEVESTIGD IN ROOSENDAAL

01. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons verrichte rechtshandelingen waaronder zijn begrepen de levering van goederen aan en te verrichten diensten ten behoeve van opdrachtgevers onder uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgevers, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

02. Levertijden
De opgegeven levertijden worden zoveel mogelijk nagekomen, maar een overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, op te zeggen en/of schadevergoeding te eisen.

03. Offertes
Al onze offertes zijn vrijblijvend en hebben een looptijd van veertien dagen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor fouten en afwijkingen van tekeningen, afbeeldingen en vermeldingen alsmede andere specificaties voorkomende in prijscouranten of reclamemateriaal zijn wij niet aansprakelijk.

04. Prijzen
Schriftelijk overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door omstandigheden onafhankelijk van onze wil, zoals verhoging van rechten en/of accijnzen, wijziging van muntpariteit, officiële verhogingen van fabrikanten, importeurs, leveranciers etc, prijsverhogingen moeten worden toegepast. Alsdan zijn wij gerechtigd deze verhogingen door te berekenen zonder dat de opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst te annuleren, op te zeggen of nakoming te eisen op grond van de overeenkomst.

05. Betaling
Betalingen dienen zonder enige korting of compensatie te geschieden, uiterlijk 7 kalender dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf het moment van overschrijding zonder verdere aanmaning of ingebrekestelling een rente verschuldigd van 3% per maand. De rente wordt berekend vanaf de dag waarop de betaling had moeten geschieden tot aan de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke incassokosten die Dr. Wax moet maken om haar vordering(en) op de opdrachtgever te incasseren, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 20% van het te vorderen bedrag inclusief rente, met een minimum van € 275,=. De overschrijding door de opdrachtgever van de betalingstermijn heeft Dr. Wax het recht verdere leveringen, zowel die op de grond van de overeenkomst waarop de achterstallige betaling betrekking heeft als die op grond van de andere overeenkomsten, op te schorten, dan wel te annuleren. In geval van niet betaling van een opeisbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag tot surseance of faillissement, liquidatie van een gedeelte van de onderneming van de opdrachtgever, overlijden van de opdrachtgever, liquidatie, ontbinding of beëindiging van de opdrachtgever, heeft Dr. Wax het recht de overeenkomst en dat gedeelte daarvan dat nog moet worden uitgevoerd, te annuleren en het geleverde als haar eigendom terug te vorderen, onder verrekening van het eventueel reeds aan haar betaalde, onverminderd het recht van Dr. Wax op vergoeding van verlies en schade. De vordering van Dr. Wax zal in de bovengenoemde gevallen ineens en dadelijk opeisbaar zijn.

06. Reclames
De opdrachtgever is verplicht de aan haar geleverde diensten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of indien dit eerder is, na ontvangst door de opdrachtgever of een door een in haar opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames ter zake van gebreken aan de geleverde diensten moeten uiterlijk binnen 7 dagen na aankomst van de geleverde diensten schriftelijk aan Dr. Wax worden medegedeeld. De opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van door haar geleverde zaken waarvan door Dr. Wax geen controle op reclame kan plaatsvinden. Tot het tijdstip waarop Dr. Wax met retournering van de door haar geleverde diensten/zaken heeft ingestemd, staat het de opdrachtgever niet vrij uit eigen beweging de geleverde diensten/zaken te retourneren. De opdrachtgever kan geen aanspraken terzake van reclame over gebreken van de door Dr. Wax geleverde diensten doen jegens Dr. Wax, zolang de opdrachtgever enige verplichting jegens Dr. Wax niet is nagekomen.

07. Overmacht
Overmacht ontstaat ons van onze verplichtingen jegens opdrachtgever. Onder overmacht zijn tevens begrepen alle omstandigheden welke redelijkerwijze geacht moeten worden aan de uitvoering van hetgeen is overeengekomen in de weg te staan, zoals verkeersstoring, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming, overheidsmaatregelen, oproep, oorlog, transportbelemmering, brand, werkstaking, ziekte, bedrijfsstaking, uitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, in welke gevallen wij de keus hebben de levering uit te stellen of de overeenkomst te annuleren zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van schade van welke aard dan ook. In geval van overmacht kan door de opdrachtgever geen aanspraak gemaakt worden op enige schadevergoeding.

08. Wijziging of annulering van de overeenkomst
Dr. Wax is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder ingebrekestelling indien de opdrachtgever: – al dan niet op eigen verzoek in staat van faillissement of in staat van surseance wordt verklaard dan wel een buitenrechtelijke schuldenregeling treft; – zijn bedrijf geheel of in gedeeltelijke staat overdraagt, als gevolg van enige overheidsingrijpen niet tot nakoming van zijn verplichtingen in staat is; – enig beslag op zijn goederen wordt gelegd, waaronder conservatoir beslag, executoriaal beslag en fiscaal bodembeslag begrepen; In bovengenoemde gevallen is Dr. Wax niet gehouden tot enige schadevergoeding. Eventuele vorderingen van Dr. Wax op de opdrachtgever zijn dadelijk en ineens opeisbaar. Wijziging of ontbinding van de overeenkomst behoeft onze schriftelijke overeenstemming. Indien de opdrachtgever de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te ontbinden, dan is de opdrachtgever gehouden alle schade en kosten voortvloeiende uit de wijziging of ontbinding aan ons te vergoeden.

09. Klachten
Eventuele klachten kunnen opgelost worden, mits dit uiterlijk binnen drie (3) dagen na aflevering is gemeld.

10. Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid ter zake van door ons verrichte handelingen uit welke hoofde dan ook is beperkt tot maximaal de helft van de overeengekomen prijs per verrichte dienst.

11. Geschillen
De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen terzake van een overeenkomst tussen partijen zullen bij uitsluiting van enige andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter, dan wel de kantonrechter.

DEZE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL W- BRABANT ONDER NO.: 91781140

Back To Top